Wymogi formalne

Artykuł lub recenzję książki należy wysłać w programie Word na adres: czasopismo.eryda@gmail.com
Dokument word z artykułem musi zawierać:

 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • abstrakt w języku polskim i angielskim
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (minimum 5 słów)
 • bibliografię

Wraz z artykułem należy przesłać w oddzielnym pliku skan podpisanego oświadczenia autora artykułu o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze (wzór oświadczenia do pobrania).

Format artykułu:

 • artykuł powinien być napisany czcionką 12 pkt, Times New Roman z interlinią 1,5 wiersza;
 • artykuł powinien mieścić się w ramach 20 000 – 40 000 znaków (liczonych wraz z przypisami dolnymi oraz spacjami), około 8 – 17 stron maszynopisu;
 • recenzja książki nie powinna przekraczać 10 000 znaków (również liczonych z przypisami dolnymi oraz spacjami), około 5 stron.
 • abstrakt Times New Roman, 12 pkt, 1,5 wiersza, z tytułami pisanymi kursywą, nie może przekroczyć 200 słów.(Abstrakt artykułu powinien być utrzymane w formie bezosobowej i zawierać: ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i główną tezę. Abstrakt recenzji powinien zawierać wyłącznie adres bibliograficzny recenzowanej książki zgodny z wzorem przypisu);
 • tekst musi być wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
 • musi być zastosowana funkcja automatycznego dzielenia wyrazów;
 • wszystkie marginesy muszą być w wymiarze 2,5 cm (format A4);
 • numeracja stron musi być umieszczona w dolnym prawym rogu;
 • w artykułach nie należy umieszczać map, rysunków, tabel i schematów;
 • dopuszczalne jest stosowanie śródtytułów – powinny być napisane czcionką nr 12, pochylone kursywą.

Zasady stosowane w artykułach:

 • autorzy, redaktorzy, twórcy cytowani lub przywoływani w artykule powinni być wymienieni w tekście po raz pierwszy z imienia i nazwiska, po raz kolejny tylko z nazwiska;
 • cytowane w tekście fragmenty powinny być wzięte w cudzysłów, natomiast cytat znajdujący się w cytacie ujęty za pomocą: < – na początku, > – na końcu cytatu;
 • tytuły książek, czasopism, terminy w języku obcym itp. powinny być zapisane kursywą;
 • w tekście nie należy stosować wyróżnień czy wytłuszczeń.

Zasady tworzenia przypisów:

 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane;
 • należy stosować skróty w języku polskim, tzn. używamy: tamże, [w:] – w tegoż, wyd. cyt. – wydawnictwo cytowane, zob. – zobacz itd.;
 • pomijając fragment cytowanego tekstu należy zastosować znak (…);
 • przypisy tworzymy według poniższego schematu:

Książki:

 • M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Aletheia, Warszawa 2003, s. 47-48.
 • S. Staszic, Przestrogi dla Polski, Ossolineum, Wrocław 2008, s. 170.

Przekłady:

 • P. Sloterdijk, Gniew i czas, przeł. A. Żychliński, WN Scholar, Warszawa 2011, s. 30.
 • H. Arendt, O przemocy [w:] O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Aletheia, Warszawa 1999, s. 75-81.

Artykuły z prac zbiorowych:

 • R. Elliot, Etyka ekologiczna przeł. A. Przyłuska-Fiszer [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 328.
 • Zob. J. Kochanowicz, Globalność i globalizacja [w:] Wymiary życia społecznego, red. M. Marody, WN Scholar, Warszawa 2009.

Artykuły z czasopism:

 • A. Legucka, Conflict management we wspólnym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji. Między soft i hard Power, Zeszyty Naukowe, nr 4(93), 2013, s. 121.
 • A. Ericsson, Valid and Non-Reactive Verbalization of Thoughts During Performance of Tasks, „Journal of Consciousness Studies” 2003, 10, nr 9-10, s. 16.