Procedura recenzyjna

 

Teksty nadesłane do publikacji w Erydzie podlegają następującej procedurze recenzyjnej:

I etap:

Wstępna recenzja wewnętrzna, mająca na celu określenie zgodności artykułu z zapowiedzianą tematyką numeru oraz standardami stylu właściwego publikacjom naukowym. Ewentualne uwagi służące udoskonaleniu tekstu, zostaną odesłane w postaci komentarzy lub sugestii na adres e-mail. Odesłania prawionego tekstu spodziewamy się w przeciągu tygodnia.
Redakcja apeluje, aby teksty pisane w języku angielskim zostały oddane do przejrzenia native speakerowi lub osobie mającej doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych w danym języku. Takie działanie leży w interesie autora ponieważ wyłapanie błędów jest jednoznaczne z przerwaniem procesu recenzyjnego i oznacza konieczność poprawienia tekstu pod względem językowym, zanim skierowany on zostanie do właściwej recenzji.

II etap:

Spełniający obowiązujące wymogami edytorskie tekst zostaje wysłany do dwóch niezależnych recenzentów. Wyboru recenzentów dokonujemy na podstawie zgodności tematyki nadesłanego artykułu z ich naukowymi kompetencjami.
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autora recenzentom.
Recenzowane artykuły i recenzje traktowane są jak dokumenty poufne – nie pokazujemy ich ani nie dyskutujemy na ich temat z innymi osobami niż z upoważnionym do tego redaktorem naczelnym lub sekretarzem redakcji.
Recenzenci oceniając nadesłany artykuł biorą pod uwagę ogólny poziom merytoryczny tekstu, oryginalność, poziom językowy. Odnoszą się do tego, czy wnosi on nowe spojrzenie na omawiany temat, czy rzetelnie naświetla poruszane zagadnienia, czy właściwie wprowadza w omawianą problematykę, czy autor poprawnie wyciąga wnioski.

III etap:

Autorowi pracy zostają przesłane wyniki recenzji, które mogą wyglądać następująco:

  • akceptacja bezwarunkowa – praca nadaje się do publikacji bez zmian lub po skorygowaniu drobnych usterek. Na tym etapie Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian bez porozumienia z autorem;
  • akceptacja warunkowa – praca nadaje się do publikacji po wprowadzeniu niezbędnych poprawek zgodnie z zaleceniami recenzentów. Po przeredagowaniu przez autora tekstu zgodnie ze wskazówkami, nie jest wymagana powtórna recenzja, a jedynie akceptacja redakcji;
  • odrzucenie – praca nie nadaje się do publikacji.
  • Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny, z wyjątkiem przypadku, w którym co najmniej jedna recenzja artykułu jest negatywna – wówczas tekst zostaje odrzucony bezwzględnie.
    Niezależnie od wyniku recenzji autor ma możliwość zapoznać się z nimi.

    IV etap:

    Artykuł zostaje poddany korekcie językowej i przeznaczony do publikacji.