Zasady etyczne stosowane wobec publikacji

Artykuł wysłany do czasopisma powinien być oryginalną pracą autora, nie złożoną do druku w innym wydawnictwie. W przypadku tekstów współautorskich należy określić wkład innych autorów lub osób zaangażowanych w powstanie artykułu. Nasza redakcja pragnie podkreślić, że ghostwritting i guest autorship uważamy za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie ich wykryte przypadki będziemy demaskować, włącznie z powiadomieniem placówek kształcących lub zatrudniających autora artykułu.

  • Z ghostwritingiem mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  • Z guest authorshipem (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
  • Autor powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy lub fragmenty cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, które miały wpływ na ostateczną treść pracy. Nie powinien również publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Złożenie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednej redakcji czasopisma jest niedozwolone.