Biopolityka

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda zapraszają do udziału w krajowej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej:

Biopolityka. Od ciała politycznego do polityki ciała,
która odbędzie się 20 stycznia 2018 roku, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3). 

Celem konferencji jest podjęcie tematu biopolityki, z uwzględnieniem jej najbardziej aktualnych aspektów. Zaliczyć do nich należy między innymi: problematykę współczesnej migracji; charakter obecnych, niekonwencjonalnych konfliktów zbrojnych; dystrybucję bogactwa i związany z nią dyskurs dobrobytu człowieka, jego relacji z politycznym dyskursem obywatelskości; przesłanki i cele ekologii „głębokiej” w jej odniesieniu do ekonomiczno-politycznego systemu władzy; współczesne formy rasizmu politycznego; relacje zwrotne między inżynierią biomedyczną a polityką społeczną „państw dobrobytu”. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, ekonomicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko.

Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • aspekty ekonomiczne i prawno-polityczne współczesnej biowładzy;
 • biopolityczny wymiar migracji;
 • biopolityczne aspekty współczesnych konfliktów zbrojnych;
 • czy „człowiek” to kategoria polityczna?
 • od zwierzęcia politycznego do konsumenta;
 • ekologia jako teoria krytyczna;
 • historia współczesna rasy;
 • ziemia i krew jako kategorie polityczne;
 • płeć i polityka;
 • eugenika dawniej i dziś;
 • ciało społeczne i technika;
 • polityczny wymiar inżynierii biomedycznej.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 05.01.2018 na adres czasopismo.eryda@gmail.com Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w 5 numerze czasopisma naukowego Eryda, który stanowić będzie jednocześnie recenzowaną monografię naukową. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów obiadu w dniu konferencji oraz publikacji, wynosi 150 złotych.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do wygłoszenia w trakcie konferencji, nie później niż 10.01.2018, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko czynnego uczestnika konferencji.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat:74 2530 0008 2057 1005 5026 0001

Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Eryda. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres czasopismo.eryda@gmail.com do 30.04.2018.

Rada programowa konferencji:
dr Marcin Mazurek – przewodniczący
prof. Barbara Markiewicz
dr hab. Agnieszka Nogal
dr hab. Rafał Wonicki
dr Jacek Dobrowolski
dr Karolina Kochańczyk-Bonińska
dr Ilona Urych

Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Karolina Zakrzewska – przewodnicząca
Tomasz Hołda
Andrzej Lewicki
Iwona Młoźniak