Dla osób autorskich

Wymogi formalne

Artykuł lub recenzję książki należy wysłać w programie Word na adres: czasopismo.eryda@gmail.com
Dokument WORD z artykułem musi zawierać:

 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • abstrakt w języku polskim i angielskim
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (minimum 5 słów)
 • bibliografię

Wraz z artykułem należy przesłać w oddzielnym pliku skan podpisanego oświadczenia autora artykułu o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze (wzór oświadczenia do pobrania).

Format artykułu

 • Artykuł powinien być napisany czcionką 12 pkt, Times New Roman z interlinią 1,5 wiersza;
 • Artykuł powinien mieścić się w ramach 20 000 – 40 000 znaków (liczonych wraz z przypisami dolnymi oraz spacjami), około 8 – 17 stron maszynopisu;
 • Recenzja książki nie powinna przekraczać 10 000 znaków (również liczonych z przypisami dolnymi oraz spacjami), około 5 stron.
 • Abstrakt Times New Roman, 12 pkt, 1,5 wiersza, z tytułami pisanymi kursywą, nie może przekroczyć 200 słów. (Abstrakt artykułu powinien być utrzymane w formie bezosobowej i zawierać: ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i główną tezę. Abstrakt recenzji powinien zawierać wyłącznie adres bibliograficzny recenzowanej książki zgodny z wzorem przypisu);
 • Tekst musi być wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
 • Musi być zastosowana funkcja automatycznego dzielenia wyrazów;
 • Wszystkie marginesy muszą być w wymiarze 2,5 cm (format A4);
 • Nmeracja stron musi być umieszczona w dolnym prawym rogu;
 • W artykułach nie należy umieszczać map, rysunków, tabel i schematów;
 • Dopuszczalne jest stosowanie śródtytułów – powinny być napisane czcionką nr 12, pochylone kursywą.

Zasady stosowane w artykułach:

 • Autorzy, redaktorzy, twórcy cytowani lub przywoływani w artykule powinni być wymienieni w tekście po raz pierwszy z imienia i nazwiska, po raz kolejny tylko z nazwiska;
 • Cytowane w tekście fragmenty powinny być wzięte w cudzysłów, natomiast cytat znajdujący się w cytacie ujęty za pomocą: < – na początku, > – na końcu cytatu;
 • Tytuły książek, czasopism, terminy w języku obcym itp. powinny być zapisane kursywą;
 • W tekście nie należy stosować wyróżnień czy wytłuszczeń.
  Zasady tworzenia przypisów:
 • Należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane;
 • Należy stosować skróty w języku polskim, tzn. używamy: tamże, [w:] – w tegoż, wyd. cyt. – wydawnictwo cytowane, zob. – zobacz itd.;
 • Pomijając fragment cytowanego tekstu należy zastosować znak (…);
 • Przypisy tworzymy według poniższego schematu:

Książki:

M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy, Aletheia, Warszawa 2003, s. 47-48.
S. Staszic, Przestrogi dla Polski, Ossolineum, Wrocław 2008, s. 170.

Przekłady:

P. Sloterdijk, Gniew i czas, przeł. A. Żychliński, WN Scholar, Warszawa 2011, s. 30.
H. Arendt, O przemocy [w:] O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Aletheia, Warszawa 1999, s. 75-81.

Artykuły z prac zbiorowych:

R. Elliot, Etyka ekologiczna przeł. A. Przyłuska-Fiszer [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 328.
Zob. J. Kochanowicz, Globalność i globalizacja [w:] Wymiary życia społecznego, red. M. Marody, WN Scholar, Warszawa 2009.

Artykuły z czasopism:

A. Legucka, Conflict management we wspólnym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji. Między soft i hard Power, Zeszyty Naukowe, nr 4(93), 2013, s. 121.
A. Ericsson, Valid and Non-Reactive Verbalization of Thoughts During Performance of Tasks, „Journal of Consciousness Studies” 2003, 10, nr 9-10, s. 16.

Procedura recenzyjna

Teksty nadesłane do publikacji w Erydzie podlegają następującej procedurze recenzyjnej:

I etap:

Wstępna recenzja wewnętrzna, mająca na celu określenie zgodności artykułu z zapowiedzianą tematyką numeru oraz standardami stylu właściwego publikacjom naukowym. Ewentualne uwagi służące udoskonaleniu tekstu, zostaną odesłane w postaci komentarzy lub sugestii na adres e-mail. Odesłania prawionego tekstu spodziewamy się w przeciągu tygodnia.

Redakcja apeluje, aby teksty pisane w języku angielskim zostały oddane do przejrzenia native speakerowi lub osobie mającej doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych w danym języku. Takie działanie leży w interesie autora ponieważ wyłapanie błędów jest jednoznaczne z przerwaniem procesu recenzyjnego i oznacza konieczność poprawienia tekstu pod względem językowym, zanim skierowany on zostanie do właściwej recenzji.

II etap:

Spełniający obowiązujące wymogami edytorskie tekst zostaje wysłany do dwóch niezależnych recenzentów. Wyboru recenzentów dokonujemy na podstawie zgodności tematyki nadesłanego artykułu z ich naukowymi kompetencjami.
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autora recenzentom.

Recenzowane artykuły i recenzje traktowane są jak dokumenty poufne – nie pokazujemy ich ani nie dyskutujemy na ich temat z innymi osobami niż z upoważnionym do tego redaktorem naczelnym lub sekretarzem redakcji.
Recenzenci oceniając nadesłany artykuł biorą pod uwagę ogólny poziom merytoryczny tekstu, oryginalność, poziom językowy. Odnoszą się do tego, czy wnosi on nowe spojrzenie na omawiany temat, czy rzetelnie naświetla poruszane zagadnienia, czy właściwie wprowadza w omawianą problematykę, czy autor poprawnie wyciąga wnioski.

III etap:

Autorowi pracy zostają przesłane wyniki recenzji, które mogą wyglądać następująco:

 • akceptacja bezwarunkowa – praca nadaje się do publikacji bez zmian lub po skorygowaniu drobnych usterek. Na tym etapie Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian bez porozumienia z autorem;
 • akceptacja warunkowa – praca nadaje się do publikacji po wprowadzeniu niezbędnych poprawek zgodnie z zaleceniami recenzentów. Po przeredagowaniu przez autora tekstu zgodnie ze wskazówkami, nie jest wymagana powtórna recenzja, a jedynie akceptacja redakcji;
 • odrzucenie – praca nie nadaje się do publikacji.

Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny, z wyjątkiem przypadku, w którym co najmniej jedna recenzja artykułu jest negatywna – wówczas tekst zostaje odrzucony bezwzględnie.

Niezależnie od wyniku recenzji autor ma możliwość zapoznać się z nimi.

IV etap:

Artykuł zostaje poddany korekcie językowej i przeznaczony do publikacji.

Zasady etyczne

Artykuł wysłany do czasopisma powinien być oryginalną pracą autora, nie złożoną do druku w innym wydawnictwie. W przypadku tekstów współautorskich należy określić wkład innych autorów lub osób zaangażowanych w powstanie artykułu. Nasza redakcja pragnie podkreślić, że ghostwritting i guest autorship uważamy za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie ich wykryte przypadki będziemy demaskować, włącznie z powiadomieniem placówek kształcących lub zatrudniających autora artykułu.

 • Z ghostwritingiem mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • Z guest authorshipem (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Autor powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy lub fragmenty cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, które miały wpływ na ostateczną treść pracy. Nie powinien również publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Złożenie tej samej pracy jednocześnie do więcej niż jednej redakcji czasopisma jest niedozwolone.