Call for Papers

nabór tekstów do numeru:

„Od spotkania do wojny – genealogia KONFLIKTU”

Trwa nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego Eryda, który będzie oscylował wokół problematyki konfliktu, jego źródeł, dynamiki i skutków. Interesuje nas w szczególności moment lub proces przejścia od spotkania do konfliktu, mówiąc inaczej – racje, dla których spotkanie przeobraża się we wrogość, manifestuje się szowinizmem, rasizmem, kolonializmem i innymi formami zarówno symbolicznego, jaki i fizycznego unicestwienia spotkanego jako wroga, obcego, innego. Z całą pewnością jest to zagadnienie, którego nie sposób oderwać od żadnej sfery życia społecznego, i które podlega próbom analizy z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Dlatego zapraszamy do publikacji przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Poniżej przykładowe obszary tematyczne:

 • emancypacyjny wymiar spotkania z innym/obcym – rasa, płeć, gatunek
 • alternatywne figury podmiotu: dziecko, kobieta, zwierzę
 • kolonizacja – spotkanie czy wojna z obcym?
 • płciowy i cielesny wymiar podmiotu jako podłoże konfliktu
 • feminizm a walka płci w perspektywie ponowoczesnej
 • kulturowe i literackie konceptualizacje przestrzeni spotkań i konfliktów
 • dyskursywizowanie konfliktu – historiografia a memory studies
 • dynamika konfliktu społecznego
 • ontologia, estetyka i etyka wojny
 • natura więzi społecznych w obliczu wojny
 • tożsamość jako przyczyna i skutek konfliktów społecznych
 • konflikt jako narzędzie polityki
 • psychologia konfliktu
 • specyfika medialnego pola bitwy
 • moralna logika konfliktów społecznych
 • społeczne i polityczne funkcje wroga
 • homo oeconomicus a konflikt zbrojny
 • ekonomika wojenna a kryzys humanitarny
 • ekonomiczne pole współpracy, rywalizacji i konfliktu
 • konkurencja ekonomiczna jako zarzewie kryzysu klimatycznego
 • czy wojna może być sprawiedliwa?
 • walka o uznanie a przynależność etniczna, rasowa, klasowa.

Teksty należy przesyłać na adres czasopismo.eryda@gmail.com do 30.06.2023 r.

Prosimy o nadsyłanie tekstów jedynie w formacie doc. i docx, pozostałe wymogi formalne znajdują się na stronie:

DLA OSÓB AUTORSKICH 

Wszystkie nadesłane teksty zostaną poddane recenzjom.